Skarga Republiki Czeskiej na dyrektywę o broni urzędowo opublikowana, czas na żądanie od MSWiA wsparcia Czech

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer C 357 z dnia 23 października 2017 r. opublikowana została informacja o skardze wniesionej w dniu 9 sierpnia 2017 r. przez Republikę Czeską przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-482/17) (2017/C 357/06).

Republika Czeska wnosi do Trybunału o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 (1) z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni. W skardze sformułowano także szereg żądań ewentualnych, na wypadek gdyby Trybunał nie uznał całej zmieniającej dyrektywy jako nieważną.

Zarzuty i główne argumenty są następujące: 

Zarzut pierwszy oparty jest na naruszeniu zasady przyznania. Zaskarżona dyrektywa została przyjęta na podstawie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mimo iż jej celem nie jest usunięcie barier na rynku wewnętrznym, lecz wyłącznie zapobieganie przestępstwom i terroryzmowi. Tymczasem prawodawca Unii nie ma uprawnienia do przyjmowania środków harmonizacji w tej dziedzinie.

Zarzut drugi oparty jest na naruszeniu zasady proporcjonalności. Prawodawca Unii nie zbadał w ogóle kwestii proporcjonalności przyjętych środków i świadomie nie dążył do uzyskania wystarczających informacji (na przykład, dokonując analizy skutków) w celu dokonania rzetelnej oceny co do zachowania tej zasady. W braku takiej oceny prawodawca Unii przyjął środki, które w oczywisty sposób są nieproporcjonalne, zakazując niektórych rodzajów półautomatycznej broni, które nie są jednak używane w Unii Europejskiej do celów aktów terroryzmu, zaostrzając uregulowania w odniesieniu do określonej, niestanowiącej istotnego zagrożenia broni (historycznych replik broni, co których wykazano, że są na trwale pozbawione cech użytkowych), oraz wreszcie sankcjonując posiadania określonych magazynków.

Zarzut trzeci oparty jest na naruszeniu zasady pewności prawa. Nowo określone kategorie zakazanej broni (A7 i A8), tak jak przepis przewidujący sankcję za posiadanie magazynków w ilościach przekraczających wyznaczony limit są z punktu widzenia pewności prawa całkowicie pozbawione jasności, a zatem uniemożliwiają zainteresowanym osobom jasne określenie ich praw i obowiązków. Artykuł 7 ust. 4a dyrektywy 91/477/EWG, w brzmieniu nadanym zaskarżoną dyrektywą (tzw. „klauzula grandfathering”) zobowiązuje ponadto w praktyce państwa członkowskie do przyjęcia krajowych środków o retroaktywnym skutku.

Zarzut czwarty oparty jest na naruszeniu zasady niedyskryminacji. Wyjątek zawarty w art. 6 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 91/477/EWG, w brzmieniu nadanym zaskarżoną dyrektywą, wywołuje wprawdzie wrażenie pozornie neutralnego środka, lecz w rzeczywistości warunki jego stosowania są określone w taki sposób, że odpowiadają wyłącznie szwajcarskiemu systemowi zachowania broni po zakończeniu służby wojskowej, co pozostaje bez żadnego obiektywnego uzasadnienia w świetle celów zaskarżonej dyrektywy.

Jak pisałem wcześniej we wpisie „MSWiA w sprawie zaskarżenia dyrektywy o broni do Trybunału Sprawiedliwości całkowicie zawiodło oczekiwania Polaków”, Rząd RP całkowicie zaniedbał swoje powinność wobec nas, lekceważąc obowiązek wniesienia skargi.

W odpowiedzi MSWiA na interpelację 13247 w sprawie zaskarżenia dyrektywy znalazło się takie oto zdanie:

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważane jest przyłączenie się do wniosków C-482/17 oraz C-482/17 R w charakterze interwenienta, zgodnie z Regulaminem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz. Urz. UE L 265.1 z 29.09.2012). Należy wyjaśnić, że interwencja może mieć na celu wyłącznie poparcie, w całości lub w części, żądań jednej ze stron. Zgodnie z art. 130 ust. 1 ww. Regulaminu, wniosek o dopuszczenie w charakterze interwenienta składa się w terminie 6 tygodni od publikacji skargi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Publikacja odbywa się na zasadach określonych w art. 21 § 4 tego Regulaminu.

Jednocześnie pragnę wskazać, że do dnia 27 września 2017 roku skarga Republiki Czeskiej nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.

Skarga została opublikowana, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rząd RP chociaż tyle uczynił, że przyłączy się do sprawy po stronie Czech, popierając ich żądania. Moim zdaniem trzeba motywować MSWiA do działania.

Proszę o pisanie do ministerstwa i wyrażanie oczekiwania natychmiastowego przyłączenia się Polski do postępowania po stronie Republiki Czeskiej. Podaję stosowne dane kontaktowe. Proponuję pisać adresując korespondencję do wiceministra Tomasza Zdzikota, który udzielał odpowiedzi na interpelację, może to do jego kompetencji należy ta sprawa.

Mamy do dyspozycji adres email:

 kancelaria.glowna@mswia.gov.pl

skargi.wnioski@mswia.gov.pl

esp@mswia.gov.pl

Można także pisać z formularza zamieszczonego strony mswia.gov.pl

Proszę abyście pisali. MSWiA zawiodło wprawdzie wszelkie nasze nadzieje i być może nic z tego pisania nie będzie, ale nie możemy zaniechać aktywności społecznej. Nie możemy, aby oni nie mieli żadnego usprawiedliwienia dla swoich zaniedbań, przecież w najbliższych wyborach musimy dokonać rozliczenia polityków z ich działania lub zaniedbania wobec nas.

Nadałem przed momentem taką oto wiadomość:

Zawiadamiam, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer C 357 z dnia 23 października 2017 r. opublikowana została informacja o skardze wniesionej w dniu 9 sierpnia 2017 r. przez Republikę Czeską przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Sprawa C-482/17) (2017/C 357/06). Republika Czeska wnosi do Trybunału o stwierdzenie nieważności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 (1) z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

W odpowiedzi MSWiA na interpelację 13247 w sprawie zaskarżenia dyrektywy, MSWiA informuje o rozważaniu przyłączenia się do skargi w charakterze interwenienta po stronie Czech.

Domagam się od MSWiA przyłączenia do sprawy po stronie Czech i popieranie wszelkich żądań Republiki Czeskiej.

23 przemyślenia nt. „Skarga Republiki Czeskiej na dyrektywę o broni urzędowo opublikowana, czas na żądanie od MSWiA wsparcia Czech

Dodaj komentarz