Ważne wiadomości organizacyjne, wstępne zawiadomienie o walnym zebraniu członków

Zawiadamiamy, że rezygnację z członkostwa w zarządzie stowarzyszenia złożył kolega Artur Wołosz, Tomasz Kowalski a wcześniej Mirosław Klekot.

W związku z tym zarząd postanowił kooptować do zarządu, na czas do końca kadencji, kolegów Jacka Katzera oraz Marka Łojewskiego.

Jacek Katzer jest profesorem Politechniki Koszalińskiej, członkiem zarządu Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, strzelcem sportowym i kolekcjonerem broni palnej. Marek Łojewski jest strzelcem sportowym i myśliwym, przedstawicielem środowiska łowieckiego we władzach ROMB.

Jednocześnie w związku z faktem, że statut ROMB (paragraf 21) nie przewiduje możliwości kooptacji większej ilości członków zarządu, zarząd postanowił zwołać walne zgromadzenie członków w celu dokonania wyboru wszystkich władz stowarzyszenia.

Przez wybór wszystkich władz chcemy także doprowadzić do eliminacji nieporozumień, jakie został wywołane przez niektórych członków Rady Stowarzyszenia, o czym zawiadamiał Rafała Kawalec.

Data i miejsce walnego zebrania członków zostanie wskazane niezwłocznie po wakacjach. Proszę o wskazywanie proponowanych lokalizacji.

Walne zostanie przeprowadzone co najmniej z następującym porządkiem obrad:

– powitanie i rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków przez prezesa Zarządu Andrzeja Turczyna;

– powierzenie przez prezesa Zarządu Andrzeja Turczyna prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków członkowi stowarzyszenia, który zadeklaruje, że nie będzie kandydował w wyborach do władz;

– wybór komisji liczącej głosy spośród osób, które zadeklarują, że nie będą uczestniczyły w wyborach do władz stowarzyszenia;

– odwołanie Rady Stowarzyszenia;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Rady Stowarzyszenia;

– wybór członków Rady Stowarzyszenia;

– odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej;

– wybór członków Komisji Rewizyjnej;

– odwołanie członków Zarządu;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Zarządu;

– wybór członków Zarządu;

– udzielenie skwitowania ustępującym członkom władz stowarzyszenia z pełnionych funkcji;

– ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia;

– sprawy różne;

– zakończenie Walnego Zebrania Członków;

Zarząd ROMB

Dodaj komentarz